Правила и условия


С цел предоставяне на услугите(“Услуги”) в сайта www.lozana.bg и мобилната му версия, „АЛЕКС-Р 2004” ЕООД („Лозана“/ „Ние“) с адрес на управление: у л."ИВАН СТЕФАНОВГЕШЕВ" No 32, ет. 3, ап. 15, ЕИК: 115842521 обработва данни на физическилица („Клиенти“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на личниданни lozana.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове позащита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679(„Регламент“).

„АЛЕКС-Р 2004” ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" 

В базата данни на „АЛЕКС-Р 2004” ЕООД информацията е напълнозащитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайтаили за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството наобслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на третилица, освен в случаите предвидени от закона.
Съгласно Регламента, личниданни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдетеидентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие илисъвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личнитеданни с автоматични или други средства.1. Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставянитеУслуги lozana.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползвателина Онлайн заведение с регистрация, като Клиенти;
(б) физически лица, ползвателина Онлайн заведение без регистрация;
(в) физически лица, отправилизапитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към lozana.bg;
(г) физически лица, информацияза които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или другакореспонденция, отправена към lozana.bg2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите
2.1. Информация, която Виепредоставяте
Вие сами решавате дали и как даизползвате Услугите, предоставяни чрез Онлайн заведението. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, яснообозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните.Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможнода предоставим съответната Услуга или част от нея.
(а) Регистрация/Създаване наакаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За дасъздадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, адрес задоставка, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация заизвършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).
(б) Данни, съхранявани въвВашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване навъзможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт списъци със Желанипродукти и съответно да ги използвате и изпращате към трети лица по Ваша преценка.

Лични данни
Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подаденижалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени вкомуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Онлайн заведение, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхранявамеи обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

info-icon
Ценоразпис за минимална стойност на поръчка по населени места
 • кв. Прослав - 20лв.
 • кв. Беломорски - 20лв.
 • кв. Коматево - 20лв.
 • с. Царацово - 20лв.
 • с. Войводиново - 20лв.
 • с. Труд - 25лв.
 • с. Скутаре - 25лв.
 • с. Рогош - 25лв.
 • с. Радиново - 30лв.
 • с. Маноле - 40лв.
 • с. Костиево - 35лв.