Политика за поверителност


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политикатаза защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”)и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайнипотребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, нямавъзможност да използвате Онлайн заведение.
При промяна на Политиката,промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 
11 април 2019

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
С цел предоставяне на услугите(“Услуги”) в сайта www.lozana.bg и мобилната му версия, „АЛЕКС-Р 2004” ЕООД („Лозана“/ „Ние“) с адрес на управление: у л."ИВАН СТЕФАНОВГЕШЕВ" No 32, ет. 3, ап. 15, ЕИК: 115842521 обработва данни на физическилица („Клиенти“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на личниданни lozana.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове позащита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679(„Регламент“).

„АЛЕКС-Р 2004” ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" 

В базата данни на „АЛЕКС-Р 2004” ЕООД информацията е напълнозащитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайтаили за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството наобслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на третилица, освен в случаите предвидени от закона.
Съгласно Регламента, личниданни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдетеидентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие илисъвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личнитеданни с автоматични или други средства.1. Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставянитеУслуги lozana.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползвателина Онлайн заведение с регистрация, като Клиенти;
(б) физически лица, ползвателина Онлайн заведение без регистрация;
(в) физически лица, отправилизапитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към lozana.bg;
(г) физически лица, информацияза които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или другакореспонденция, отправена към lozana.bg2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите
2.1. Информация, която Виепредоставяте
Вие сами решавате дали и как даизползвате Услугите, предоставяни чрез Онлайн заведението. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, яснообозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните.Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможнода предоставим съответната Услуга или част от нея.(а) Регистрация/Създаване наакаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За дасъздадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, адрес задоставка, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация заизвършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).(б) Данни, съхранявани въвВашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване навъзможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт списъци със Желанипродукти и съответно да ги използвате и изпращате към трети лица по Ваша преценка.

Лични данни
Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подаденижалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени вкомуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Онлайн заведение, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхранявамеи обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.Абонаменти
Онлайн заведението дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адресизвестия за актуални промоции. Услугата може да бъде ползвана с или безрегистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо дапредоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.Специални категории (чувствителни)данни
Услугите на lozana.bg ипредоставените в Онлайнзаведението функционалности не сапредназначени за съхранение и обработване на специални категории данни посмисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Вие се задължавате да несъхранявате и да не изпращате чрез Онлайн заведението, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специалникатегории данни и чувствителни данни като:- данни, разкриващи Вашия расовили етнически произход, политически възгледи, религиозни или философскиубеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни,биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви животили сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.- документи за самоличност,както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.lozana.bg няма задължение и неследи за наличието на посочените тук данни в Онлайн заведение. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск иотговорност на предоставящото я лице.
Вие не бива да съхраняватекаквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и даизпращате такива данни и документи към Онлайн заведениета.
Други данни
Lozana.bg може да обработва идруги данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволнотакива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Онлайн заведението, добавяне на предпочитания, настройки и др.2.2. Данни, свързани с процесана ползване на УслугитеПоръчки
Тази секция се отнася заобработването на заявки, при които изпратените от Вас поръчки се съхраняват вАдминистративния панел в Онлайн заведението.
При пазаруване от Онлайн заведението, изпратената от Вас поръчка стига автоматично в Администратичнияпанел, както и нейно копие по имейл до Онлайн заведението и до посочения от Вас имейл. Всяка поръчка има уникален номер,видим за Вас и за Администраторите в Онлайн заведението, който можете да използвате при комуникация относно Вашатапоръчка.
Секцията “Поръчки” Ви дававъзможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в Администратичнияпанел на Онлайнзаведението Ваши поръчки.
Поради това че изпращането назаявка за поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша странакъм Онлайн заведението, съгласно Закона за електронния документ и електроннитеудостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на фактана изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, иидентификация на получателя.
Бързи линкове за повтаряне напредишни търсения
Тази опция Ви дава възможностда повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалносттаможе да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Онлайн заведението във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериранномер, даващ възможност да Ви бъдат показани бързи линкове за повтаряне напредишни търсения. Онлайнзаведението съхранява и показва последните 10търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можетеда ги запазите и ползвате в него.
Логове, свързани със сигурност,техническа поддръжка, развитие и др.
В Онлайн заведението се използват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите иустановяване на технически проблеми;За подсигуряване сигурността на Услугите иоткриване на злонамерени действия;За развитие и подобряване на Услугите в Онлайн заведението;За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Онлайн заведението;Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логовена електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматичноблокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Съдържа дата и час навлизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложениеили десктоп браузър, IP адрес.
Сървърни логове, логове наустройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др.устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на техническипроблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели.Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL,информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата евъзможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.Бисквити
За функционирането на Онлайн заведението е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлноописание на използваните бисквити и тяхното предназначение в секция Политика заизползване на бисквитки по-долу.3. Цели за обработване на лични данни
Lozana.bg събира, използва и обработва информацията, описанапо-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползванена Услугите, които могат да бъдат:

info-icon
Ценоразпис за минимална стойност на поръчка по населени места
 • кв. Прослав - 20лв.
 • кв. Беломорски - 20лв.
 • кв. Коматево - 20лв.
 • с. Царацово - 20лв.
 • с. Войводиново - 20лв.
 • с. Труд - 25лв.
 • с. Скутаре - 25лв.
 • с. Рогош - 25лв.
 • с. Радиново - 30лв.
 • с. Маноле - 40лв.
 • с. Костиево - 35лв.